Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady działania sklepu internetowego lookcenterpro.pl (dalej „Sklep”).
 2. Właścicielem Sklepu jest Olivier Markiewicz (dalej „Usługodawca”).
 3. Administratorem danych osobowych jest właściciel sklepu internetowego. Dokładne informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych znajdują się w zakładce „polityka prywatności”.
 4. Klient, w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w procesie przetwarzania danych osobowych, ma prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
 5. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca: komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; dostęp do poczty elektronicznej;  przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 10.0 i wyższej, Opera w wersji 12.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 23.0. i wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej, Microsoft Edge w wersji 25.10586.0.0 i wyższej;  zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024×768;  włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.
 6. Klient obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich.
 7. Klient obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
 8. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 9. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.
 10. Najważniejsze definicje:

Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży z właścicielem Sklepu.

Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia3 maja 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 ze zm.)

Kodeks Cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).

Produkt; Towar – prezentowana w Sklepie rzecz ruchoma, która może stać się przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Usługodawcą.

Umowa Sprzedaży – umowa w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego zawarta pomiędzy właścicielem Sklepu, a Klientem za pośrednictwem sklepu internetowego pod adresem lookcenterpro.pl

Dzień roboczy – dzień przypadający od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą formularza zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze sprzedawcą.

Warunki realizacji zamówienia

 1. Realizacja zamówienia jest możliwa na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Zamówienia mogą być składane:
  a) poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu, b)emailem na adres dostępny na stronie internetowej Sklepu, c) telefonicznie na numery przeznaczone do składania zamówień, dostępne na stronie internetowej Sklepu w zakładce Kontakt.
 3. Klient może dowolnie komponować swoje zamówienie poprzez dodawanie i usuwanie produktów z koszyka.
 4. Momentem rozpoczynającym realizację zamówienia jest wypełnienie formularza zamówienia, a następnie potwierdzenie zamówienia przy użyciu przycisku „zatwierdź i zapłać”.
 5. Od momentu potwierdzania zamówienia nie jest możliwe dokonywanie żadnych zmian w zamówieniu.
 6. Po potwierdzeniu zamówienia sklep przechodzi niezwłocznie do realizacji zamówienia. W tym momencie poinformuje Klienta o przyjęciu zamówienia poprzez wysłanie wiadomości e-mail.
 7. Warunkiem wysłania zamówienia jest odpowiednie opłacenie zamówienia. Nie dotyczy zamówień z wybraną opcją dostawy za pobraniem oraz z płatnością przy odbiorze osobistym.

Ceny towarów

 1. Ceny towarów prezentowanych na stronie podane są w polskich złotych i zawierają podatki.
 2. Klient w momencie potwierdzenia zamówienia zobowiązuje się do zapłacenia całej podanej kwoty, która wyświetli się w momencie potwierdzenia zamówienia.
 3. Klient jest świadomy, że podane ceny produktów nie zawierają ceny dostawy.
 4. Ceny dostawy są podawane oddzielnie w momencie potwierdzania zamówienia i różnią się od siebie w zależności od wybranej przez Klienta formy dostawy (więcej w dziale „Dostawy”).
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany ceny widocznej na stronie. Zmiana ceny nie dotyczy produktów, które zostały zakupione przed zmianą.

Formy płatności

 1. Usługodawca udostępnia Klientowi następujące formy płatności:
  a) za pobraniem – wówczas zapłata następuje gotówką przy odbiorze Towaru,
  b) przelewem – wówczas Sklep rezerwuje Towar w magazynie i wysyła go na adres wskazany przez Klienta po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym Usługodawcy wskazanym w tym celu na stronie internetowej Sklepu bądź w emailu do Klienta,
  c) kartą płatniczą  (Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro),
  d) on line by link, BLIK
  e) w inny sposób, jeżeli jest on określony na stronie internetowej Sklepu.
 2. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę.

Dostawy

 1. Dostawa możliwa jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. 2. Usługodawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy:
  a)
  b)
  c)
 3. Klient samodzielnie dokonuje wyboru sposobu dostawy.
 4. Dostawa jest odpłatna, chyba, że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.
 5. W momencie dokonania wyboru dostawy Klient akceptuje podaną cenę dostawy i zobowiązuje się do jej zapłacenia. 
 6. Koszty dostawy:
  a)
  b)
  c)
 7. Odbiór osobisty jest bezpłatny i dostępny pod adresem ul. Wodociągowa 3/2187-100 Toruń
 8. Odbiór osobisty jest możliwy po uprzednim otrzymaniu zawiadomienia na adres e-mail o gotowości zamówienia do odbioru.

Czas realizacji zamówienia

 1. Przewidywany czas realizacji zamówienia jest podany każdorazowo w momencie potwierdzenia zamówienia przez Klienta.
 2. Czas dostawy może się zmieniać w zależności od wybranego sposobu dostawy.
 3. Usługodawca zastrzega, że zamówienia mogą być realizowane w czasie 2 – 3 dni roboczych.
 4. Termin ten liczony jest:
  a) W przypadku płatności przelewem – od dnia zaksięgowania należności na rachunku bankowym Usługodawcy.
  b) W przypadku płatności gotówką przy odbiorze – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

Reklamacja produktu

 1. Usługodawca ma obowiązek dostarczyć Klientowi produkt bez wad.
 2. Podstawa i zakres odpowiedzialności sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym (w art. 556-576 Kodeksu Cywilnego).
 3. Klient może dostarczyć reklamację osobiście pod adres , listownie na adres ul. Wodociągowa 3/21, 87-100 Toruń lub w formie elektronicznej na adres lookcenter.torun@gmail.com.
 4. W celu złożenia reklamacji Klient może posłużyć się gotowym wzorem formularza reklamacyjnego dostępnego TUTAJ lub samodzielnie sporządzić pismo reklamacyjne.
 5. W celu przyspieszenia realizacji rozpatrzenia reklamacji Klient w piśmie reklamacyjnym powinien zawrzeć:
  a) informacje i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady,
  b) żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży,
  c) danych kontaktowych składającego reklamację.

Podane wymogi mają charakter zalecenia.
Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Jeżeli Klient będący konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni kalendarzowych, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

Zwroty towarów

 1. Konsument ma prawo w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania przyczyny.
 2. Usługodawca zastrzega, iż zwrot jest możliwy jedynie w przypadku towaru nieużywanego, oryginalnie zapakowanego.
 3. Konsument może odstąpić od umowy, składając Usługodawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ustawy o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 287)
 4. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy, umowę uważa się za niezawartą.
 6. Towar, który podlega zwrotowi powinien zostać wysyłany na adres sklepu na koszt wysyłającego. Konsument powinien dokonać zwrotu w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy.
 7. W momencie otrzymania zwróconego towaru Usługodawca zobowiązuje się do zwrócenia kwoty odpowiadającej cenie zwróconego towaru. Do kwoty tej wlicza się również koszty dostawy z wyjątkiem sytuacji, w której Konsument wybrał inny sposób dostawy niż najtańszy.
 8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 9. Od 1 stycznia 2021 r. postanowienia rozdziału „Zwroty towarów” odnoszą się również do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Postanowienie dotyczące przedsiębiorców

 1. Postanowienia dotyczące przedsiębiorców
 2. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Usługodawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta nie będącego konsumentem zostaje wyłączona.
 3. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Klientem niebędącym konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na miejsce wykonania umowy.

Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane za pośrednictwem serwisu internetowego są zawierane w języku polskim.
 2. Właściciel zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie, w szczególności w przypadku zmiany przepisów prawa, zmian w warunkach dostawy lub innych zmianach wpływających na postanowienia niniejszego Regulaminu.
 3. Wszelkie pytania dotyczące Regulaminu można kierować na adres mailowy: lookcenter.torun@gmail.com.
 4. Konsument ma prawo złożyć skargę za pośrednictwem platformy ODR dostępnej pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage
 5. W przypadku ewentualnej niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z przepisami Ustawy o Prawach Konsumenta, pierwszeństwo mają te przepisy i należy je stosować.
 6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.